Formularz zgłoszenia serwisowego
wędek St. Croix | Corona Fishing

Wypełnij poniższy formularz. Po jego weryfikacji prześlemy do Ciebie odpowiedź wraz z kolejnymi krokami realizacji zgłoszenia serwisowego.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że poprawnie wypełniłeś swoje dane adresowe, załączyłeś dokument zakupu, dodałeś opis zdarzenia, w wyniku którego została uszkodzona wędka.

 

Ticket Submissions

Close Could any of the following KB Articles help resolve your query?

W kilku słowach opisz sytuację, w której kij został uszkodzony

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Corona Fishing z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.

I. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Corona Fishing (dalej „Firma”) z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Corona Fishing z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kompasowa 10 lok. 200, (04-048), posługująca się nadanym numerem NIP: 9281727298
 2. Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email corona@corona-fishing.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmiena podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmypolegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres corona@corona-fishing.pl).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

II. Zasady bezpieczeństwa

Corona-Fishing.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. Ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego  hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. Wylogowaniu się ze strony Corona-Fishing.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Corona-Fishing.pl. Wylogowanie ze strony Corona-Fishing.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. Zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. Korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. Korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego Corona-Fishing.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. Jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego Corona-Fishing.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a)      Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego Corona-Fishing.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
b)      Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
c)      Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
d)      Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
e)      Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
f)       Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych instytucji jest Corona Fishing z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kompasowej 10 lok 200. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję warunki

Jako użytkownik wędki St. Croix, możesz skorzystać ze specjalnego programu Opieki serwisowej. Jest to płatna usługa oferowana przez producenta na atrakcyjnych warunkach i w kilku wariantach. W St. Croix nie musisz decydować w ciemno. Konkretny wariant usługi wybierasz i opłacasz dopiero, gdy potrzebujesz interwencji. Możliwość skorzystania z Opieki serwisowej w żaden sposób nie ogranicza Twoich uprawnień z tytułu rękojmi.

Zasady:

 1. Opieka serwisowa jest programem płatnych usług serwisowych producenta. Warunki programu i poszczególnych usług ustala producent – firma St. Croix Of Park Falls, LTD. Szczegółowe postanowienia dostępne są pod adresem https://www.corona-fishing.pl/gwarancja/
 2. Sklep Corona-Fishing nie świadczy usług Opieki serwisowej, może natomiast pośredniczyć w ich świadczeniu oraz korzystaniu z nich.
 3. Opieka serwisowa świadczona za pośrednictwem Corona-Fishing oferowana jest na niniejszych zasadach i dotyczy wyłącznie wędek zakupionych w naszym sklepie.
 4. Okres opieki serwisowej wynosi 1 rok, 5 lat lub 15 lat w zależności od modelu wędki. Wykaz modeli i czas opieki znajdziesz w tabeli na dole strony.
 5. Opieka może być realizowana jako jedna z usług: Silver Star, Gold Star lub Gold Star Upgrade
 6. Wyboru usługi użytkownik dokonuje przed dostarczeniem wędki do Corona-Fishing.
 7. Usługa Silver Star obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w wyniku wadliwego wykonania wędki i nie będzie miała zastosowania do uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
 8. W usłudze Gold Star oraz Gold Star Upgrade przyczyna uszkodzenia nie ma znaczenia, natomiast wysokość opłat zróżnicowana jest w zależności od modelu wędki. Tabela opłat dla poszczególnych modeli znajduje się na dole strony.
 9. Corona-Fising za pośredniczenie w opiece serwisowej pobiera stałą opłatę w wysokości 180 zł.
 10. Zaleca się rejestrację wędki tuż po jej zakupie. O rejestracji wędek krok po kroku możesz przeczytać tu: Jak zarejestrować wędkę St. Croix?
 11. W razie uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia wędki zaleca się kontakt z Corona-Fishing
 12. Skorzystanie z pośrednictwa Corona-Fishing w celu realizacji Opieki serwisowej St. Croix jest dobrowolne i nie wyłącza żadnych uprawnień konsumenckich obowiązujących zgodnie z polskim prawem.

Rodzaje Opieki serwisowej:

Silver Star
Koszt usługi: 180 zł
Dodatkowe warunki: usługa dotyczy wyłącznie uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwego wykonania wędki i nie będzie miała zastosowania do uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
Silver Star to proste zasady. Jeżeli producent potwierdzi, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku wadliwego wykonania, naprawi wędkę na swój koszt lub wymieni ją na nową. W takim wypadku płacisz tylko 180 zł stałej opłaty. Jeżeli uszkodzenie okaże się wynikiem nieprawidłowego użytkowania, zaproponujemy naprawę na zasadach komercyjnych.

Gold Star
Koszt usługi: 180 zł + opłata 55$ / 85$ / 120$ - uzależniona od modelu wędki.
W wariancie Gold Star przyczyna uszkodzenia wędki nie ma znaczenia. Płacisz 180 zł stałej opłaty oraz 55, 85 lub 120 dolarów (w zależności od modelu wędki), a w zamian otrzymujesz naprawiony kij. Jeśli naprawa nie gwarantowałaby identycznych parametrów z nowym produktem, wymienimy Twoją wędkę na nową.

Gold Star Upgrade
Koszt usługi: 180 zł + opłata 55$ / 85$ / 120$ - uzależniona od modelu wędki + różnica między ceną wybranego modelu wędki, a ceną zakupu modelu uszkodzonego.
W Gold Star Upgrade wysyłasz uszkodzoną wędkę i wybierasz sobie nowy model. W porównaniu z wariantem Gold Star dopłacasz tylko różnicę między ceną, jaką zapłaciłeś za uszkodzony kij, a ceną wybranego modelu. Przyczyna uszkodzenia nie ma znaczenia.

Pamiętaj, naszym celem jest umożliwić Ci ponowne wędkowanie kijem St. Croix najszybciej, jak to tylko możliwe.

Tabela okresów opieki serwisowej

 • Opieka 15-letnia: Legend X, Legend® Elite Spin/Cast, Legend Elite® Musky, Legend® Xtreme, Legend® Xtreme Inshore, Legend® Trek, Legend Tournament®, Legend® Glass, Avid Series® Spin/Cast, Avid Pearl, Avid X, Avid Series™ Inshore, Legend® Surf, Avid Series® Surf, Legend Elite® Fly, Sole Fly, Bank Robber™ Fly, High Stick Drifter Fly, Avid Series® Fly, Imperial® Fly
 • Opieka 5-letnia: Premier®, Premier® Pink, Premier® Musky, Wild River®, Mojo Bass, Mojo Cat, Mojo Musky, Eyecon®, Eyecon® Trolling, Panfish Series, Trout Series, Bass X, Triumph®, Tidemaster®, Mojo Inshore, Mojo Salt, Mojo Jig, Mojo Surf, Triumph® Surf, Mojo Bass Fly, Rio Santo Fly, blanki SCV, SCIV, SCIV/SCII, SCIII,
 • Opieka roczna: Legend® Gold Ice, Legend® Silver Ice, Avid Ice Jigging, Avid Glass Ice, Mojo Ice, Legend Black Ice

Tabela opłat dla usług Gold Star i Gold Star Upgrade.

 • 55$ za każdą wędkę z serii: TRIUMPH (wszystkie serie), PREMIER (wszystkie serie), MOJO (wszystkie serie), EYECON, PANFISH, TROUT, RIO SANTO, TIDEMASTER, WILD RIVER
 • 85$ za każdą wędkę z serii: AVID (wszystkie serie), LEGEND (wszystkie serie oprócz Torzite), IMPERIAL, BANK ROBBER, HIGH STICK DRIFTER
 • 120$ za każdą wędkę z serii: LEGEND ELITE (Torzite), LEGEND SURF (Torzite).